Geïntegreerde teelt

Hieronder kunt u uw eigen situatie omschrijven. Over welke technische middelen beschikt u en wat is uw werkwijze rond de geïntegreerde teelt?

Mijn teeltplan (ook vruchtwisselingsplan of vruchtrotatie)

Beschrijf hier uw bouwplan; hoe vaak komt u terug op hetzelfde perceel? Bijvoorbeeld2016 suikerbieten, 2017 aardappelen ,2018 wintertarwe, 2019 zaaiuien

Emissie reducerende spuittechniek

Zo schakel ik eenvoudig over naar driftreducerende doppen.

Ik weet welke dop volgens het activiteitenbesluit mag:

Op de site spuitdoppenkeuze.nl vindt u een eenvoudige keuzehulp als u op zoek bent naar de juiste dop.

Driftbeperkende perceelsinrichting en werkwijze

Zo voorkom ik drift én ondersteun ik natuurlijke vijanden en bestuivers.

Middelen met extra voorwaarden voor driftreductie

Middelen met lage milieubelasting

Aanpak erfemissie

Inwendige reiniging

Uitwendige reiniging

LET OP: max. 2x/jaar gebruiken.

LET OP: maximaal 2x/jaar!

Stalling

Bodemmaatregelen

Aaltjesbeheersingsstrategie

Deze methode brengt geen chemische stoffen in het milieu, maar doodt wel al het bodemleven, dus ook de nuttige organismen.

Andere maatregelen rond de geïntegreerde teelt die niet teeltspecifiek zijn

Geef aan welke andere maatregelen u toepast:

Mijn aandachtspunten

Komend seizoen wil ik op het gebied van gewasbescherming het volgende verbeteren:

Op de volgende manier ga ik dat bereiken:

Bespreek bovenstaande punten met uw adviseur, studieclub of anderen.

Gewassen

Vereenvoudigd formulier om zelf in te vullen